Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

O δικτυακός τόπος www.alfacon.gr στο εξής ο «δικτυακός τόπος» έχει δημιουργηθεί από την εταιρία ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου μας.

Η ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας” που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από την εταιρεία και πως η εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά καθώς και πως προστατεύεται η ιδιωτικότητα. 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του.

Μελλοντικά, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική Προστασίας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης, μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής και των όρων μίας ειδικότερης πολιτικής, θα  υπερισχύουν οι όροι της ειδικότερης πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.  

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.

2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.

3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού. 

Με την επίσκεψη στο website μας και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ορισμοί

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο, ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν.

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από τη εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό τόπο. 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στα δεδομένα των απλών επισκεπτών και στα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, ως εξής:

(α) ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ:  

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου (“δεδομένα χρήσης”) για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του δικτυακού τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η GoogleAnalytics.  O τρόπος με τον οποίο η GoogleAnalytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση αυτού του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

(β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ: 

Στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον επισκέπτη (i) για κάποιο από τα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής της που διαθέτει και υποστηρίζει η εταιρεία (ii) για συνεργασία με την εταιρεία (iii)  για επικοινωνία με τη εταιρεία και (iv) για εξεύρεση θέσης απασχόλησης στην εταιρεία.

Ειδικότερα, (i) στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάποιο από τα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής της που διαθέτει και υποστηρίζει η εταιρεία, συλλέγονται δεδομένα τα οποία ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα και τα οποία, δεδομένα σύμφωνα με την αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν τα εξής: επωνυμία επιχείρησης, υπεύθυνος, στοιχεία Δ/νσης, τ.κ., τηλέφωνα, email, ΑΦΜ, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην σχετική φόρμα (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στο πεδίο «σχόλια», 

(ii) στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον συνεργασίας με τη εταιρεία, συλλέγονται δεδομένα τα οποία ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που έχει ο επισκέπτης, μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεδομένα  σύμφωνα με την αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν τα εξής:  επωνυμία επιχείρησης, υπεύθυνος Επικοινωνίας, Email, στοιχεία Διεύθυνσης, τηλέφωνα, Fax, δραστηριότητα Επιχείρησης, Άτομα / προσωπικό

(iii) στην περίπτωση επικοινωνίας με τη εταιρεία όπου σύμφωνα με τη σχετική φόρμα συλλέγονται δεδομένα που περιλαμβάνουν τα εξής : όνομα, επώνυμο, e-mail, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως συμπληρωθούν στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πεδίο «σχόλια» και

(iv) στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση θέσης απασχόλησης στην εταιρεία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πόλη διαμονής, πληροφορίες εκπαίδευσης, γνώσεις ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην σχετική φόρμα (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στο πεδίο «cover letter», ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους αναφόρτωσης (upload) του βιογραφικού τους σημειώματος.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιούνται από την εταιρεία προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για τους σκοπούς ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για σκοπούς που συνδέονται με την διερεύνηση της δυνατότητας επαγγελματικής απασχόλησης στην εταιρεία.  

Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες

Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και άλλους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να επικοινωνεί μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχει λάβει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία. Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. 

Η ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε χρησιμοποιεί μόνο τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται  μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη δικτυακού τόπου) και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε δεν πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων.

H εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας, είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Ασφάλεια

Για την ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε, ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Το website μας χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών / χρηστών.

Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου με ένα αναγνωριστικό κωδικό που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από τον server σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ google, chrome, firefox κτλ..) και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον server κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον server. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του website, ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε κάποια συγκεκριμένα site. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του website μας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε το website μας, καθώς περιηγείστε και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες επισκέπτεσθε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε το website μας.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του website μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του site μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με το website μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες μέσω του website μας, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers.

Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό τόπο.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»). 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα: 

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@alfacon.gr

ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Μπακοπούλου 3, Ν. Ψυχικό, 15451

Η ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Εέχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τη ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική. 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής: 10/06/2019